DETTE ER

den gylne löwe

Den Gylne Löwe Orden (DGL) ble i 1958 opprettet for kadettene, av kadettene selv. Den Gylne Löwe er Riksløven som står i gull på hvit bakgrunn på Krigsskolens fane. Løven er i seg selv et forbilde for de unge offiserer. Løven fremstår som en sterk leder, som leder sin flokk rettferdig, effektivt og ikke minst med omtanke for sine flokkmedlemmer. På mange måter slik en troppssjef skal lede sine soldater. Ridderordningen skal være motparten til Den Sorte Hånd og skal i så måte hedre kadetter eller ansatte som gjør noe positivt for Krigsskolen. Hvert år holdes det en fest som inneholder ulike seremonielle begivenheter. På festen inviteres alle kadetter og ansatte med følge, samt alle riddere og æresriddere.

DEN

gylne löwes orden

Ordenen ble innstiftet i 1958, da kadettene Dagfinn Danielsen, Roald H. Christensen og Hjalmar I. Sunde slo seg selv til riddere under det årlige kadettballet. Grunnlagsdokumentet er den store attestata som i dag henger i Gylne Löwe-rommet på Krigsskolen.

Ordenens første stormester ble Dagfinn Danielsen, og blant de som ble slått til riddere i den første seremonien i 1958 var ridder nr. 4 HKH Kronprins Harald. Hans Majestet fikk fornyet sitt ridderskap i 1998.

I 1959 ble tradisjonen ført videre med ridderslagning i Tollbodgaten 10. De ansatte som ble slått til riddere ble dekorert med en medalje med hvitt bånd (æresriddere), mens kadetter fikk medalje med grønt bånd. Senere har Stormestere blitt dekorert med medalje med hvitt bånd og mestere med blått bånd.

løven er et symbol på stolthet, lidenskap, kløkt, klokskap, dyd og kraft

formålet til

ridderskapet

Ridderskapets formål er å arbeide for:

  • Klasseskillets fremme
  • Manndomsprøvens renessanse
  • Den frie idrettens bekjempelse
  • Matfatets forstørrelse og fotvinkelens utvidelse, slik at den dekker sirkelens omløp på 360o.

Til nye riddere kan slås:

Skolarer som har strebet iherdig for ett eller flere av Ridderskapets formål.

Disse må i tillegg bestå:

Spikkeproben for å vise sine praktiske ferdigheter.

Intelligensproben for å sikre at Ridderskapet ikke består av imbesiler og dårer.

Dessuten må ridderen rage minst 149 cm over bakken for å sørge for at Ridderstanden består av høyreiste.

I Gylne Løwe-rommet kan du ta del i en snart 60 år gammel tradisjon. Nåværende rom ble opprettet av ridderne Christian Chramer og Jørgen Andreas Bull i 1999. Nærmest trappen ser du Ridderseremoniens ledere med to mestere og en Stormester i midten. Ved siden av disse står riddernes spikkeprober. Disse står utstilt i kronologisk rekkefølge, med prøver fra 1958 nærmest Stormesteren, og de nyeste nærmest gangen mot idrettskontoret. I hjørnet kan man se HM Kong Harald V’s eiendeler som fremstår som en naturlig juvel blant rikdommene av minner. «Den sorte hånd», som er Den Gylne Løwes utsending for å ivareta et minimum av kustus og disiplin blant den gemene hop, er også representert i utstillingen.