VELKOMMEN TIL

krigsskolen

Krigsskolen er landets eldste institusjon for høyere utdanning. Skolen skal utdanne offiserer som kan forvalte og lede det samfunnsoppdraget Forsvaret har fått med ekspertise og ansvarsglede.

linderud leir

Linderud leir ligger i Utfartsveien i Bydel Bjerke. Leiren ble etablert på siste halvdel av 1950-tallet og var hovedkvarteret til Nikebataljonen i Luftvernartilleriet. Bataljonen var et missilbasert luftvernsystem som skulle beskytte hovedstaden. I 1969 flyttet Nikebataljonen til Kjeller og Krigsskolen flytte inn. I dag huser Linderud leire både Krigsskolen og deler av Hærstaben. Hærens transformasjons- og doktrinekommando – TRADOK – har også holdt til i denne leiren fordi Krigsskolen ble underlagt TRADOK etter opprettelsen i 2004. Da Krigsskolen ble direkte underlagt Sjef Hæren (tidligere Generalinspektøren for Hæren (GIH)) flyttet TRADOK hele virksomheten til Østerdalen garnison og byttet navn til Hærens våpenskole. I januar 2011 ble skolebygget fornyet med et nytt undervisningsbygg som stod ferdig etter ett års byggetid.

DEN GAMLE KRIGSSKOLE

tollbugata 10

Tollbugata 10 er Krigsskolens representasjonslokaler, sentralt plassert som en del av Kvadraturen i Oslo. Bygningen ble oppført av rikskansler Jens Bjelke som en av byens fornemste hus etter bybrannen i 1624. Krigsskolens tilhold i Tollbugata 10 går derimot tilbake til 1802, da kammerherre Bernt Anker gav bygningen i gave til skolen. Bygningen bestod da etter noe renovering av fem lesesaler, bibliotek, gymnastikksal, kjøkken og boliger for skolesjefen og hans stab. I tillegg fantes det fjøs og stall for husets beboere. Kadettene måtte derimot fram til andre verdenskrig innkvarteres hos byens borgerstand. Etter at Krigsskolen vokste ut av bygningen i 1899 ble den benyttet blant annet av Vinterlandbruksskolen og som knappefabrikk, før Ingeniørvåpenets underoffisersskole flyttet inn i deler av bygningen i 1903. På grunn av nedskjæringer i elevtallet flyttet Krigsskolen i 1930 tilbake til Tollbugata 10 fram til bygningen ble okkupert av Hirden gjennom 2. verdenskrig. Etter krigen ble bygningen benyttet som kaserne for hele eller deler av Krigsskolens kadetter fram til Krigsskolen flyttet til Linderud leir i 1969. Bygningen framstår i dag i fordums prakt etter omfattende restaureringsarbeider på 60- og 70-tallet.

På tross av at det nesten er 50 år siden Krigsskolen flyttet til Linderud leir, framstår Tollbugata 10 fortsatt som et sentrum for offisersprofesjonen i Hæren. Bygningen benyttes i dag til undervisning, sosiale samlinger og representasjon av skolen. Fortsatt lærer kadettene nødvendige danseferdigheter i bygningens eksersersal, samt andre nødvendige takt- og toneferdigheter.