Vi er Kadettsamfundet

Kadettsamfundets formål er å skape et godt miljø blant kadettene på Krigsskolen. Dette oppnår vi gjennom å arrangere fester, faglige og sosialearrangement, utflukter, og gjennom idrettslaget og skoleavisen. Generalforsamlingen er Kadettsamfundets øverste organ, og avholdes årlig i januar/februar. Generalforsamlingen velger nye styremedlemmer, og Styret sitter til neste generalforsamling.

Dette er styret

Styret er ansvarlig for den daglige driften av Kadettsamfundet. Det består av 17 medlemmer.

Styremøter avholdes ca annenhver måned, og referatene fra styremøtene er tilgjengelige i Håkons Hall og på nettsiden.  

Brage Bolstad-Andreassen

President

Isak Warthiainen Svensplass

Visepresident

Zoulika Løken Gheziel

Sekretær

Erlend Limandvik Myhr

Økonomiansvarlig

Mie Ting Kvarme Lunde

Redaktør Forposten

Linnea Sibbern

Ass. Redaktør Forposten

Oda Nisja

Sjef Löwelurken

NK Löwelurken

Bendik Lundeland

Eksternkoordinator

Marthe Leinhardt Ingdal

Formann TEN minnefond

Kristin Loftsgarden

Sjef Faggruppa

Stine Mysager

Sjef SPU

Isak Svartis Botnen

Sjef KS Innovasjon

Martine Madssen

Sjef ILKS

Ingeborg Langhelle

NK ILKS

Casper Calmeyer

Barsjef

Jonas Fuglum Hovden

IKT/mediaansvarlig

Utfartsveien 2

0593 Oslo

Ring styret på

96 87 27 40

Mail Styret på

sekretaer@kadettsamfundet.no

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

VI ER

kadettsamfundet

Kadettsamfundets formål er å skape et godt miljø blant kadettene på Krigsskolen. Dette oppnår vi gjennom å arrangere fester, faglige og sosiale
arrangement, utflukter, og gjennom idrettslaget og skoleavisen. Generalforsamlingen er Kadettsamfundets øverste organ, og avholdes årlig i januar/februar. Generalforsamlingen velger nye styremedlemmer, og Styret sitter til neste generalforsamling.

Dette er ansiktene bak

styret

Styret er ansvarlig for den daglige driften av Kadettsamfundet. Det består av 17 medlemmer.
Styremøte avholdes ca annenhver måned, og referatene fra styremøtene er tilgjengelige i Haakons hall og på nettsiden.

Arvola

OLE-JAKOB KUHLMAN ARVOLA

PRESIDENT

Ragnarsøn

TRYGVE RAGNARSØN

VISEPRESIDENT

Ditlev-Simonsen

FELIX DITLEV-SIMONSEN

SEKRETÆR

Khan

ZAKI AHMAD KHAN

ØKONOMIANSVARLIG

Tidemann

NICHOLAS KNUD TIDEMANN

REDAKTØR FORPOSTEN

Lunde

MIE TING KVARME LUNDE

ASS. REDAKTØR FORPOSTEN

Enes

SONDRE ENES

SJEF LÖWELURKEN

Nisja

ODA NISJA

NK LÖWELURKEN

Nordhus

SONDRE NORDHUS

EKSTERNKOORDINATOR

Mysager

STINE MYSAGER

SJEF SPU

Polden

JOHN ØYVIND ORMSETH POLDEN

FORMANN TEN MINNEFOND

Calmeyer

CASPER CALMEYER

BARSJEF

Botnen

ISAK SVARTIS BOTNEN

SJEF KS INNOVASJON

Sypriansen

DANIEL SYPRIANSEN

SJEF ILKS

Langhelle

INGEBORG LANGHELLE

NK ILKS

Helgason

PEDER HELGASON

SJEF FAGGRUPPE

Hovden

JONAS FUGLUM HOVDEN

IKT-/MEDIAANSVARLIG

NEDENFOR FINNER DU VÅRE

vedtekter

For oss er det viktig å ha gode og ryddige vedtekter. Disse gir klare retningslinjer, og sørger for at alle i styret har klare arbeidsoppgaver. Det bestemmer enkelt og greit
hva Kadettsamfundet er og skal være.

Kapittel 1

om kadettsamfundet krigsskolen

 

§ 1.1 Navn Organisasjonens navn er «Kadettsamfundet Krigsskolen» (Kadettsamfundet).

§ 1.2 Formål Kadettsamfundets formål er å skape et godt miljø blant kadettene på Krigsskolen. Dette oppnås ved å ha undergrupper med ulike fokusområder og oppgaver, bl.a.:

 • Fester
 • Faglige og sosiale fritidsaktiviteter
 • Turer
 • Sport og idrett
 • Skoleavis

§ 1.3 Forholdet til Stiftelsen Krigsskolen Kadettsamfundet er en del av «Stiftelsen Krigsskolen» (Stiftelsen). Kadettsamfundet skal være representert i Stiftelsens styre.

Kapittel 2

medlemskap

§ 2.1 Hvem som kan være medlem Alle kadetter ved Krigsskolen som betaler kontingent, er medlemmer av Kadettsamfundet. Øvrige som studerer på Krigsskolens kvote eller i regi av Krigsskolen, samt ansatte og eksterne, kan bli medlem i Kadettsamfundet ved å betale kontingent.

§ 2.2 Medlemmenes plikter Alle medlemmer skal bidra til å fremme Kadettsamfundets formål.

Kapittel 3

generalforsamlingen

§ 3.1 Generalforsamlingens myndighet Generalforsamlingen er Kadettsamfundets øverste organ. Generalforsamlingen kan i tillegg til å endre vedtektene (§ 9.1) og arbeidsoppgavene til styremedlemmene (§ 4.3), gi Styret de føringer den finner hensiktsmessig for å oppnå Kadettsamfundets
formål. Generalforsamlingen kan ved behov oppnevne de spesialkomiteer den finner hensiktsmessig, så lenge dette er innenfor rammene til vedtektene og gjeldende budsjett. Generalforsamlingen fatter sine vedtak med simpelt flertall,
med mindre annet går frem av disse vedtektene.

§ 3.2 Tidspunkt for Generalforsamlingen Generalforsamlingen holdes årlig i 1. kvartal. Generalforsamlingen skal kunngjøres for medlemmene senest tre uker i forveien. Samtlige kull må ha samme anledning til å delta,
og minst 2/3 av medlemmene må være til stede for at Generalforsamlingen skal være beslutningsdyktig.

§ 3.3 Hva som skal behandles av Generalforsamlingen Følgende skal behandles av Generalforsamlingen:

 • Årsberetning om Kadettsamfundet og Idrettslaget
 • Reviderte regnskaper for Kadettsamfundet og ILKS
 • Budsjettforslag for kommende periode
 • Innmeldte saker
 • Valg av nye styremedlemmer

§ 3.4 Særlig om valg av styre Generalforsamlingen velger styremedlemmer iht. § 4.1. Å stille til valg er frivillig. President velges ved skriftlig og hemmelig stemmegiving. Resterende styremedlemmer velges ved håndsopprekning.
Alle styremedlemmer velges ved simpelt flertall. Dersom det er 3 eller flere kandidater til et verv, og ingen av kandidatene får flertall alene, skal det stemmes på nytt mellom de to med flest stemmer. Det nyvalgte styret trer i funksjon
umiddelbart etter Generalforsamlingen. Det avtroppende styret plikter seg å gjennomføre en måneds overlapping.

§ 3.5 Gjennomføring av Generalforsamling Til å lede Generalforsamlingens forhandlinger velges en ordstyrer blant de fremmøtte medlemmer. Ordstyreren kan ikke velges fra det sittende styret. Saker som ønskes behandlet
av Generalforsamlingen, må være styret i hende senest 14 dager før Generalforsamlingen finner sted. Sakspapirer til Generalforsamlingen sendes ut til samtlige medlemmer senest 7 dager før Generalforsamlingen.

§ 3.6 Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær Generalforsamling skal holdes når styret bestemmer det, eller når minst 1/5 av medlemmene bestemmer det, og med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinær Generalforsamling
følger de samme regler for beslutningsdyktighet og vedtak som ordinær Generalforsamling.

Kapittel 4

styret

§ 4.1 Styrets sammensetning Styret velges av Generalforsamlingen og består
av følgende medlemmer:

 • President
 • Visepresident
 • Sekretær
 • Økonomiansvarlig
 • PR-sjef
 • Formann ILKS
 • Arrangementssjef
 • Redaktør Forposten
 • Sjef SPU
 • Sjef Löwelurken
 • Eksternkoordinator
 • Formann Tom Erling Nilsens minnefond
 • Sjef Messestyret
 • Sjef KS Innovasjon

§ 4.2 Styrets oppgaver Styret er ansvarlig for den daglige driften av Kadettsamfundet. Saker som kadettene ønsker å få tatt opp, legges frem for styret. Dersom styret ikke vil ta opp saken, har kadettene rett til å
få den behandlet på Generalforsamlingen. Styret skal sørge for at det blir ført:

 • Møteprotokoll fra Generalforsamlingen.
 • Protokoll over Kadettsamfundets og ILKS sine eiendeler.
 • Møteprotokoll for Kadettsamfundet og Idrettslaget.
 • Budsjett for Kadettsamfundet og Idrettslaget.

§ 4.3 Styrets myndighet Styret kan fatte de vedtak som er nødvendige for den daglige driften av Kadettsamfundet, innenfor de rammer som vedtektene og gjeldende budsjett tillater. Styret kan ved behov oppnevne de spesialkomiteer
den finner hensiktsmessig, så lenge dette er innenfor rammene til vedtektene og gjeldende budsjett. Styret fatter sine vedtak med simpelt flertall, med mindre annet går frem av disse vedtektene. Alle styremedlemmer har stemmerett.
Ved avgjørelse hvor styret står likt, har President dobbeltstemme.

§ 4.4 Styremedlemmenes oppgaver Styremedlemmene plikter å gjøre seg kjent med vedtektene og de arbeidsoppgaver som gjelder for sitt verv. Nærmere arbeidsoppgaver for styrets medlemmer er angitt i vedlegget «Arbeidsoppgaver
Kadettsamfundets styre». Dette vedlegget kan endres ved simpelt flertall på Generalforsamlingen.

§ 4.5 Andre oppgaver I tillegg til de ovenfor nevnte oppgavene, er Styret ansvarlig for å:

 • Representere Kadettsamfundet i Stiftelsens styremøter, for bl.a. å kunne redegjøre for årsberetningen, regnskap for forrige år og budsjett for inneværende år
 • I samarbeid med ordenens medlemmer sørge for at reglene i ridderskapet «Den Gylne Løwe» blir fulgt, og at kontinuiteten opprettholdes
 • Følge opp og bistå tillitsvalgtes utdeling av «Avgangskullets Hederspris» iht. «Statutter for avgangskullets hederspris»
 • Støtte Juleguttene med økonomisk assistanse
 • Følge opp produksjon og utdeling av KS-ringen iht. gjeldende regler og kontrakt
 • Arrangere velkomstarrangement etter stridskurs
Kapittel 5

økonomi

§ 5.1 Medlemskontingent Hvert medlem betaler en fast månedlig kontingentavgift. Størrelsen på kontingenten fastsettes av Generalforsamlingen.

§ 5.2 Økonomiansvarligs ansvar Økonomiansvarlig er ansvarlig for Kadettsamfundets overordnede økonomi. Økonomiansvarlig har også det overordnede ansvaret for økonomien i forbindelse med samtlige arrangementer i regi
av Kadettsamfundet.

§ 5.3 Budsjett Budsjett følger kalenderår, og det skal utarbeides nytt budsjettforslag for påfølgende år.

§ 5.4 Pengesøknader Alle pengesøknader skal presenteres for Økonomiansvarlig i Kadettsamfundet. Hensikten med dette er at styret skal vite hva det søkes midler om, og Økonomiansvarlig vil ta saken videre til skolen
hvis det er hensiktsmessig.

Kapittel 6

undergrupper

§ 6.1 Generelt om undergrupper

§ 6.1.1 Generelle bestemmelser Undergrupper i Kadettsamfundet er underlagt Kadettsamfundets styre. Faste undergrupper skal ha en sjef som er valgt av Generalforsamlingen. Alle medlemmer av Kadettsamfundet kan delta
i og involvere seg i undergruppene, med mindre noe annet går frem av disse vedtektene.

§ 6.1.2 Etablering av nye undergrupper Kadetter som ønsker å etablere nye undergrupper som støtter Kadettsamfundets formål kan søke Styret om midler og støtte til drift. Undergrupper som ikke har en sjef valgt av Generalforsamlingen,
kan ikke inngå avtaler med eksterne aktører der avtalen har bindingstid utover sittende styres virkeperiode. I slike tilfeller skal avtalene godkjennes av Styret og Stiftelsen.

§ 6.2 Idrettslaget Krigsskolen

§ 6.2.1 Navn Gruppens navn er «Idrettslaget Krigsskolen» (ILKS).

§ 6.2.2 Formål Formålet med ILKS er å hjelpe kadettene til å drive organisert idrett i fritiden, representere skolen utad, fremme fysisk operativ yteevne på skolen og skape avdelingsånd. Tilbudet skal tilpasses kadettenes
ønsker og gå utover hva skolen kan tilby.

§ 6.2.3 Organisasjon ‐ Hovedstyret Hovedstyret i ILKS skal som et minimum bestå av:

 • Sjef ILKS
 • Nestkommanderende
 • Styremedlem

Sjef ILKS, Nestkommanderende og Styremedlem blir valgt av Generalforsamlingen til Kadettsamfundet. I tillegg har Sjef ILKS muligheten til å utnevne et ekstra styremedlem som sitter i hovedstyret. Dette styremedlemmet kan sjef ILKS velge selv.

§ 6.2.4 Organisasjon ‐ Undergrupper Idrettslaget Krigsskolen har egne undergrupper som driver de idrettslige og sportslige aktivitetene i idrettslaget. Hvilke undergrupper idrettslaget skal ha avgjøres av hovedstyret.
Dersom en eller flere medlemmer ønsker å videreføre eller starte en ny undergruppe, skal dette godkjennes av hovedstyret. Undergruppene bytter sjef internt.

§ 6.2.5 Arbeidsområde Idrettslaget Krigsskolen er et godkjent registrert sivilt idrettslag, og driver sin virksomhet i henhold til disse statuetter og vedtatt lovnorm. Virksomheten er uavhengig av Krigsskolen. Det
skal likevel alltid være et nært samarbeid mellom idrettslagets styre og Krigsskolen med hensyn til stevnearrangementer, stevnedeltagelse, idrettsmateriell, drakter og lignende.

§ 6.2.6 Hovedstyrets oppgaver For å oppnå formålet som nevnt i paragraf 6.3.2, skal hovedstyret i ILKS:

 • Stå for den daglige driften gjennom å drifte undergrupper og støtte de med økonomi, materiell, treningsfasiliteter (på og utenfor skolen) og påse at drift følger hovedstyrets retningslinjer.
 • Profilere idrett og fysisk trening til kadetter og ansatte samt eksterne utover Krigsskolen igjennom idrettslagets informasjonskanaler.
 • Fremme idrett og trening samt operativ fysisk yteevne gjennom tiltak som kadettene selv ønsker å bruke.
 • Følge opp deltagerne til NAKA igjennom dialog med undergruppesjefene.
 • Sørge for kontinuitet i ILKS igjennom planlegging av økonomi, årsplan, møtevirksomhet, treningstider og materiellforvaltning.
 • Se til at driften av idrettslaget går lovlig for seg og følger opp sine forpliktelser i tilknytning Norges Idrettsforbund og Bedriftsidretten.

§ 6.2.7 Undergruppenes oppgaver For å oppnå formålet som nevnt i paragraf 6.3.2, skal undergruppene i ILKS:

 • Planlegge og gjennomføre undergruppens aktiviteter, herunder faste treninger, kurs, arrangementer og konkurranser.
 • Støtte hovedstyret med planlegging av økonomi til sin undergruppe, herunder budsjett og søknader.
 • Se til at budsjettering for sin undergruppe blir fulgt opp og godkjent i årsmøtet.
 • Informere om og promotere egen undergruppe, herunder treningstider, planlagte aktiviteter, konkurranser og kurs.
 • Holde kontroll over gruppas materiell.
 • Støtte hovedstyret med aktiviteter og lignende hvor dette er planlagt på forhånd.

§ 6.2.8 Deltakelse Alle medlemmer av Kadettsamfundet kan delta på ILKS sine treninger og arrangement. Alle medlemmer kan representere ILKS og undergruppene ut den sesongen de slutter på skolen.

§ 6.2.9 Idrettsforbundet og særforbund ILKS skal være medlem av Norges idrettsforbund. Sjef ILKS har ansvaret for at ILKS til enhver tid overholder reglene til Norges Idrettsforbund, og skal i tillegg føre oversikt
over eventuelle særforbund ILKS er en del av.

§ 6.2.10 Økonomi ILKS tildeles økonomiske midler gjennom Kadettsamfundets budsjett.

§ 6.2.11 Særlig om Nestkommanderende ILKS sitt ansvar for økonomi Nestkommanderende ILKS plikter å føre eget budsjett til støtte for Økonomiansvarlig Kadettsamfundet. Budsjettforslaget skal ta utgangspunkt i undergruppenes
aktivitetsnivå, størrelse og materiellbehov. Nestkommanderende ILKS skal følge opp at økonomien til ILKS og bruk av midler skjer etter vedtatt budsjett.

§ 6.3 Sikkerhetspolitisk utvalg

§ 6.3.1 Navn Gruppens navn er «Sikkerhetspolitisk Utvalg» (SPU).

§ 6.3.2 Formål Sikkerhetspolitisk Utvalg har som formål å styrke kadettenes kunnskaper om sikkerhetspolitikk, samt øke interessen innenfor aktuelle sikkerhetspolitiske spørsmål.

§ 6.3.3 Organisasjon Styret i Sikkerhetspolitisk Utvalg skal som et minimum bestå av:

 • Sjef SPU
 • Nestkommanderende
 • Eksternkoordinator

Sjef SPU velges på Generalforsamlingen til Kadettsamfundet. Utvalget konstituerer seg selv på sitt første møte etter valget. Valg av Nestkommanderende, Eksternkoordinator og eventuelle undergruppesjefer foretas på SPU’s oppstartsmøte. Dette skal avholdes
årlig innen september, men ikke før nytt kull er på plass.

§ 6.3.4 Arbeidsområde Sjef SPU er ansvarlig for:

 • At den overordnede retningen på utvalgets virke samsvarer med formålet, samt rutinemessige oppgaver som møteinnkalling, møteagenda og oppfølging av eventuelle undergrupper.
 • Å vedlikeholde utvalgets eksterne og interne informasjonskanaler.

§ 6.3.5 Økonomi Sikkerhetspolitisk Utvalg tildeles økonomiske midler gjennom Kadettsamfundets budsjett.

§ 6.4 Löwelurken

§ 6.4.1 Navn Gruppens navn er «Löwelurken».

§ 6.4.2 Formål Löwelurken har som formål å skape samhold og trivsel blant kadettene på Krigsskolen gjennom utflukter, turer og arrangement, samt å inkludere nye kadetter på Krigsskolen på best mulig måte.

§ 6.4.3 Arbeidsområde Löwelurken skal arrangere utflukter, turer og arrangementer, herunder en årlig hyttetur. Löwelurken skal også arrangere en velkomstuke for de nye kullene ved oppstart på Krigsskolen. Alle arrangementer
skal om mulig legges til tidspunkt som gir de ulike kullene ved skolen lik mulighet til å delta.

§ 6.4.4 Organisasjon Sjef Löwelurken står fritt til å utnevne et eget styre og undergrupper.

§ 6.4.5 Økonomi Löwelurken tildeles økonomiske midler gjennom Kadettsamfundets budsjett.

§ 6.5 Arrangementsgruppen

§ 6.5.1 Navn Gruppens navn er «Arrangementsgruppen».

§ 6.5.2 Formål Arrangementsgruppen har som formål å skape samhold og trivsel blant kadettene på Krigsskolen gjennom å arrangere fester, samt å legge til rette for et godt samarbeid med Kadettsamfundets samarbeidsskoler.

§ 6.5.3 Organisasjon Arrangementsgruppen består av fire faste medlemmer: Arrangementssjef, Eksternkoordinator, Messestyresjef, og PR-sjef. Arrangementssjef er sjef for gruppen. De faste medlemmene i Arrangementsgruppen
står fritt til å opprette undergrupper.

§ 6.5.4 Arbeidsområde Arrangementsgruppen skal planlegge og gjennomføre arrangementer gjennom hele året, med hovedvekt på en vårfest og en høstfest («Academy Night Race»). Den skal også ved behov støtte Löwelurken
og de andre undergruppene i Kadettsamfundet med planlegging og gjennomføring av andre arrangementer.

§ 6.5.5 Økonomi Arrangementsgruppen kan tildeles økonomiske midler gjennom Kadettsamfundets budsjett.

§ 6.7 Forposten

§ 6.7.1 Navn Gruppens navn er «Forposten».

§ 6.7.2 Formål Formålet med Forposten er å lage en skoleavis som først og fremst skal være av kadetten og for kadetten. I tillegg skal avisen søke å nå ut til avdelinger i hele Hæren og de andre forsvarsgrenene, og
dermed bli et aktuelt diskusjonsforum med skribenter fra både utenfor og på Krigsskolen, og med lesere over hele landet.

§ 6.7.3 Redaksjonens organisasjon Redaksjonen har tre faste medlemmer.

 • Skolesjefen, som er ansvarlig redaktør og alltid skal lese gjennom en kommende utgivelse før trykking
 • Redaktør
 • Assisterende redaktør

Redaktør og Assisterende redaktør blir valgt av Generalforsamlingen til Kadettsamfundet. Redaktøren bestemmer selv hvilke andre medlemmer redaksjonen skal bestå av.

§ 6.7.4 Arbeidsområde Redaktøren er ansvarlig for at:

 • Det blir avholdt redaksjonsmøter
 • Forposten blir utgitt fire ganger i året
 • Distribusjonslistene til enhver tid blir oppdatert

§ 6.7.5 Økonomi Skolen er ansvarlig for den delen av økonomien som angår trykking og distribusjon av Forposten. Innkjøp av annet materiell går gjennom Økonomiansvarlig i Kadettsamfundet. Redaktøren er ansvarlig for
dialog med skolens økonomiansvarlig og for at rammeavtalen med gjeldende trykkeri følges.

§ 6.8 KS Innovasjon

§ 6.8.1 Navn Gruppens navn er «KS Innovasjon» (KSI).

§ 6.8.2 Formål KS innovasjon har som formål å styrke kadettenes kunnskaper om og fokus på innovasjon innen taktikk, strategi, teknologi, materiell, kultur og ledelse, samt å bringe kadettene nærmere sivile utdanningsmiljøer,
forskningsmiljøer og bedrifter.

§ 6.8.3 Organisasjon Styret i KS Innovasjon skal som et minimum bestå av Sjef KSI, leder for KSI Teknologi, leder for KSI Strategi og Arrangementsansvarlig. Sjef KSI velges på Generalforsamlingen til Kadettsamfundet.
Undergruppesjefer velges på KSI´s oppstartsmøte. Oppstartsmøte skal avholdes årlig innen september, men ikke før nytt kull er på plass.

§ 6.8.4 Arbeidsområde Sjef KSI er ansvarlig for at:

 • Det blir avholdt styremøter
 • Samarbeidet med gruppens partnere blir ivaretatt
 • Innovasjonsdagen blir arrangert årlig
 • Kadettene blir orientert om gruppens virksomhet
Kapittel 7

kadett tom erling nilsens minnefond

Kadett Tom Erling Nilsens minnefond (Minnefondet) har egne statutter (Statuttene). Reglene i dette kapittelet regulerer bare Kadettsamfundets ansvar for Minnefondet. De er ikke ment å være uttømmende, og erstatter på ingen måte Statuttene. Ved motstrid mellom de to regelverkene, skal Statuttene legges til grunn.

§ 7.1 Generalforsamlingens ansvar Generalforsamlingen skal hvert år utnevne en kadett som formann (Formannen) for Minnefondet, samt godkjenne Minnefondets regnskap.

§ 7.2 Styrets ansvar Styret skal følge opp og støtte Formannen i hans arbeid, samt følge opp at statuttene til Minnefondet blir fulgt.

§ 7.3 Formannens ansvar Formannen står for innsamling til fondet den 6. februar hvert år, eller ved en passende anledning så nær denne datoen som mulig. Formannen kan også ta initiativ til andre former for innsamling
på andre tidspunkt. Minnefondets formann skal hvert år framlegge regnskap for Kadettsamfundets Generalforsamling. Regnskapet skal hvert år revideres av Stiftelsens revisor. Formannen skal også minst en gang pr år framlegge statusrapport
for skolesjef.

§ 7.4 Økonomi Fondet tilskrives 10 % av Kadettsamfundets medlemskontingent.

§ 7.5 Endringer i statuttene Endringer i Statuttene følger retningslinjene gitt i § 8.1 (om endring i Kadettsamfundet sine vedtekter) med unntak av at endringsforslaget må godkjennes av to påfølgende ordinære Generalforsamlinger.

Kapittel 8

alminnelige bestemmelser

§ 8.1 Endring i vedtektene Generalforsamlingen kan endre vedtektene. Dette krever 2/3 flertall. Endringsforslag må være Styret i hende senest 14 dager før Generalforsamlingen.
Styret skal oversende endringsforslaget til Stiftelsen senest 7 dager før Generalforsamlingen. Vedtektsendringer skal forelegges Skolesjef til orientering. Denne paragrafen gjelder ikke for endringer i statuttene til «Tom Erling Nilsens
Minnefond».

§ 8.2 Oppløsning Generalforsamlingen kan beslutte å oppløse Kadettsamfundet. Dette krever 3/4 flertall. Ved oppløsning settes Kadettsamfundets midler på bankbok, og kan først tas ut når nytt kadettsamfund er blitt
opprettet. Kadettsamfundets eiendeler forblir ved oppløsning ved Krigsskolen, men tilfaller ikke denne. Endringer i denne paragrafen krever 3/4 flertall i Generalforsamlingen.